Leugens over Bosnië en de gevolgen

ANALYSE, ACHTERGRONDEN EN COMMENTAAR

Door Rik Min

Begin Augustus is Kroatië dan eindelijk de door haar fel begeerde aanval op de Bosnische en Kroatische Serviërs begonnen. Deze massale aanval van de door Duitsland en Amerika bewapende Kroatische troepen was vorige maand reeds ingeluid door de inname van de belangrijke Balkan-snelweg naar Belgrado. De westerse media deden daar toen - ten opzichte van de latere akties van de Bosnische Serven bij Srebrenica en Zepa - onvoorstelbaar schijnheilig over. Alsof daar géén mensen woonden en géén vluchtelingen waren. De groot opgezette militaire aktie rondom de autosnelweg - tegen de Serviërs - kunnen we nu rustig als de inleiding zien tot wat we nu het beste de tweede fase in de Balkan-oorlog kunnen noemen.

Bonn en Washington staan achter het massale offensief van de Kroaten (Twentsche Courant, 5 aug. '95). De imperialistische mogendheden willen - zoals Manifest al eerder schreef - kostte wat kost - Joegoslavië en andere oost Europese landen - uit elkaar laten vallen in machteloze staatjes en de minderheden dientengevolge overal naar toe laten 'verhuizen';.

De regiems van Kroatië en Bosnië zijn duidelijk fascistisch. De Nedelandse regering steunt hen 'klakkeloos';. De CP 86 stuurt er zelfs zijn leden heen om mee te vechten. Het kenmerk van de mensen die daar aan de macht zijn, is dat ze geen acht slaan op de ellende van de bevolking. Laat staan op de ellende van de minderheden in hun staatjes. In de Twentsche Courant (van 5 aug.) betichtte de nieuwe Schandinavische VN-onderhandelaar Bildt de Kroaat Tudjman van oorlogsmisdaden. Terecht. Dit is echter een schamele - maar belangrijke - poging onpartijdig te lijken, anders zou de eenzijdigheid van de VN, de NAVO en de media wel erg afsteken. Maar dit soort geluiden over Tudjman en de moslims hoor je zelden en verstommen meestal voordat ze ruim bemeten in de internationale massa-media komen. De discussie in de pers, bijvoorbeeld zoals in juli met betrekking tot de massa-slachtingen, tussen Karremans en Voorhoeve, duiden overduidelijk op een complot tegen de waarheid over Bosnie en Kroatië. We leven duidelijk in een nieuw tijdperk wat betreft oorlogsvoering. Leugens, mis-informatie en de gevoelens van het grote publiek spelen in dit soort nieuwe oorlogen een hoofdrol.

Media leugens

De leugens over Joegoslavië zijn de afgelopen vier jaar niet meer te tellen. Er zit een duidelijk systeem in. Het is vanaf de eerste minuut van de afscheidings-oorlogen een grote aanval op het oude Joegoslavië. De Bosnische regering spant qua leugenachtigheid werkelijk de kroon. Mient-Jan Faber, Pax Christi, minister Pronk en de ex-voorzitter van de PvdA, Max van de Berg van de NOVIB, trappen er met open ogen in. Maar niet alleen zij.

Het is haast misdadig zo naief de Nederlandse massa-media en met haar de politici van al de grote partijen en GroenLinks zijn. Bij de Golf-oorlog was er zegge en schrijve één parlementariër (Leonie Sipkens) die niet alle informatie slikte en tegenwicht bood, nu is er naast de NCPN en Manifest bijna niemand. Journalisten en redacties in binnen en buitenland slikken gewoonweg alles van de moslims en de Kroaten (en de CIA). Niets wordt zelfs meer gecheckt. Informatie uit Belgrado wordt niet doorgegeven of niet serieus genomen. Onbevestigde berichten van vluchtelingen of moslim-zegslieden komen zonder meer groot in de krant. Aan hoor en wederhoor heeft men geen boodschap meer. De media hebben blijkbaar maar één doel voor ogen en dat is het doel van het imperialistische-kapitalische systeem: een nieuwe wereld-orde gebasseerd op hun economische systeem. Grenzen tellen niet meer. De accoorden van Helsinki zijn vergeten. Men ziet alleen nog maar begerig uit naar die 6 miljard consumenten die de wereld bevolken en die westerse producten dienen te kopen. De nationale markten en productie-systemen moeten worden uitgeschakeld. Een andere conclusie kan haast niet meer getrokken worden. De nieuwe wereld-orde duldt geen andersdenkenden of twijfelaars naast zich. Alternatieve nieuwsbronnen, zoals vroeger de communistische pers ten tijde van Vietnam (onze voorganger De Waarheid) worden node gemist. In Nederland is er naast Manifest bijna geen enkele concurrent meer om De Volkskrant, De Telegraaf, de NOS en NOVA te corrigeren. Trouw en het verenigingsblad voor Nederlandse militairen zijn soms nog het eerlijkst, ze lijken in ieder geval onafhankelijker. Gelukkig zijn er meer onafhankelijke geluiden: zaterdag 12 augustus liet zowaar de NRC bij monde van de publicist Milo Anstadt optekenen dat de misleiding over de Balkanoorlog nu al veel te lang duurt. Hij schrijft: 'De berichtgeving over de oorlog is zodanig gemanipuleerd dat in het Westen niet anders dan haat jegens de Serviërs kon ontstaan. Wanneer een deelrepubliek zonder formele procedure uit een federatie treedt en haar onafhankelijkheid uitroept, ... is het (dan) een wonder dat de onmiddelijk betrokkenen met wapengeweld hun vermeende aanspraken doen gelden; zouden wij niet het zelfde doen?'; Anstadt rekent ex-minister en Europees Commissaris van de Broek tot de belangrijkste veroorzakers van deze oorlog: is het niet uit 'dommigheid'; en 'gebrek aan kennis'; dan is het misschien onwillekeurig zijn 'katholieke discipline';, zijn solidariteit met het rooms-katholieke Kroatië, die zijn opstelling bepaalt, aldus Anstadt.

Het Bosnische regiem overtreft in leugenachtigheid alles: recent heeft de New York Times moeten berichten dat na maandenlang onderzoek nota bene Franse VN-militairen hebben moeten constateren dat Bosnische moslim-soldaten de sluipschutters zijn geweest die herhaaldelijk en maandenlang geschoten hebben op hun eigen burgers in Sarajevo in een poging om met schokkende beelden de internationale steun te verkrijgen voor harder optreden tegen de Serviërs. De onderzoekers hadden eindelijk - wat insiders al lang wisten - vastgesteld dat één of meer sluipschutters onder andere opereerden vanaf het dak van het voormalig parlement, dat in handen is van het Bosnische moslim-leger.

Moslim-strijders blijken aansprakelijk te zijn voor aanslagen op burgers die de afgelopen jaren de wereld deden schokken, zoals de geruchtmakende aanslagen op een rouwstoet op een kerkhof, op een wachtrij bij een bakker en op bezoekers van een markt in Serajevo. Zelfs de foto';s van een concentratiekamp met een zogenaamde uitgemergelde moslim was misleidende propaganda. Goed ingelichte kringen zijn het over deze vijf 'media-events'; (media-gebeurtenissen) inmiddels wel eens.

Deze gebeurtenissen - inclusief beelden - worden in de media nog steeds domweg, om de haverklap aangehaald om te laten zien hoe slecht de Serviërs wel niet zijn. Deze methoden zijn psychologisch beproefd, en duidelijk fascistisch, om aandacht te trekken van de ook niet meer alles wetende en misleide Westerse en Noord-Amerikaanse bevolking.

Het meest in het oog springende is dat er nooit beelden van vernietigde gebouwen in Serajevo of afgeslachte mensen in de pers verschijnen. Voorhoeve had Dutchbat toch de opdracht kunnen geven om professionele foto';s of video-opnamen te maken, al die zes maanden in Srebrenica. Waarom is er niet één foto van alles wat onze jongens daar hebben gezien? Er was bij Dutchbat blijkbaar zegge en schrijve één wegwerp-camera, nota bene nog wel van een individuele soldaat. De lichtgelovigheid van De Volkskrant, Pronk en Mient-Jan Faber kent werkelijk geen grenzen. Ze slikken alles, behalve de waarnemingen van 306 Nederlandse soldaten die ter plekke andere ervaringen bleken te hebben dan de gangbare opvattingen over Moslims en Serven. De vooringenomenheid van uitsluitend humanistisch denkende mensen en media is beangstigend.

Erkenning van Kroatië, Slovenië en Bosnië

Bij de erkenning van Kroatië, Slovenië en Bosnië besefte bijna niemand in het westen dat er in Kroatië circa 30 procent Serven woonden en in Bosnië naast Kroaten ook circa 30 procent Serven. In Serajevo bijvoorbeeld woonden in 1991 157.526 Serven, 35.867 Kroaten en 259.085 Moslims. Al de 'minderheden'; zijn eenvoudig buitenspel gezet. Afscheiden kun je alleen op basis van vijwilligheid of als er 75, 85 of 95 procent echt voor is. Bij een fifty-fifty situatie (zoals in Bosnië) is afscheiden - volgens mij - misdadig. Dan krijg je automatisch volksverhuizingen en dus een etnische zuivering op je geweten. De VN en de westerse grote mogendheden hebben iets aan iemand gegeven dat niet van hen was. (Dat heeft de VN in 1948 in Palestina trouwens ook gedaan met alle gevolgen met vluchtelingen van dien). Daarmee zijn de westerse regeringen zonneklaar mede schuldig aan de gevolgen en de etnische zuiveringen in Joegoslavië.

Vijftig jaar leugens

Nu we vijftig jaar leugens en bedrog in de Koude Oorlog hebben gezien; nu we gezien hebben hoe de CIA 50 jaar lang de massa';s hebben bedrogen en verkocht; nu we getuige zijn geweest dat misleiding van de mensheid zeer veel invloed heeft gehad en geldelijk gewin heeft opgeleverd voor het kapitalistische systeem, meer dan de zwaarste atoom-bom; nu moeten we allert zijn op gebeurtenissen en feiten. Want juist nu kunnen we een reeële inschatting maken van de half begrepen gebeurtenissen en verschijnselen uit de Koude Oorlog, toen we er midden in zaten, zagen we soms niet half hoe het element van volksmisleiding werkte. Nu kunnen we met de - hun mond voorbijpratende - getuigen al veel beter zien hoe het mogelijk is geweest dat de communistische partijen zo op het verkeerde been terecht zijn gezet. (Men maakte communisten zo zwart dat haast niemand - vooral middengroepen en intelectuelen - openlijk tegen onbewezen mis-informatie durfde in te gaan).

In grote groepen ontkent men domweg de mechanismes van misleiding en bedrog. Alleen in kleine kring en in boeken van persoonlijke ontboezemingen erkent men hoe de werkelijkheid van de massa-psychologie en communicatiekunde werkt en wordt aangewend voor de wereldhegonomie van het internationale groot-kapitaal. Mensen die hier bewust of onbewust aan meedoen beginnen behoorlijk te lijken op mensen met een NSB-mentaliteit vanuit de oorlog: liever Mussert dan Moskou. Die zullen zich later moeten verantwoorden. Recent zijn er enkele boeken verschenen die analyses van de Koude Oorlog maken. Het boek van A. en H. Toffler, De nieuwe krijgselite; en L. Martens, Een andere kijk op Stalin;. Ze geven een helder beeld over moderne oorlogsvoering: massa-beinvloeding, mis-informatie, het verhullen van leugens, belangentegenstelling, het in dienst nemen van de nazi-elite en de anti-communisten, de media als doorslaggevende factor bij oorlogen, de rol van inlichtingendiensten, het anti-communisme en het zwartmaken van de vijand, etc.

Vrije en communistische pers

Communisten analyseren de feiten en kijken naar de belangen van de massa. Communisten weten dat er in dit soort gevallen als de Golf-oorlog en het verval van oost Europa grote, principieel verschillende belangen - tussen mens en kapitaal - op het spel staan. Communisten geloven de burgelijke pers niet zomaar. Zij gaan bij hun wereldbeschouwing en hun visie op de mens uit van de tegengestelde belangen van kapitaal en de mensen die door arbeid hun brood moeten verdienen.

Het is te hopen dat de bevolking in west Europa en Noord Amerika gaan inzien dat een pluriforme en een vrije, onafhankelijke pers iets heel belangrijks is. En dan spreken we nog niet eens van een nationale en internationale communistische pers. In belang van de bevolking in de armere delen van de wereld en de werkende mensen over de hele wereld is het noodzakelijk dat de bevolking van de rijkere delen van de wereld niet alles blijft geloven en in ieder geval steeds opnieuw probeert in te zien wat wiens belang is. Dat is de enige garantie op vrede en een rechtvaardige (socialistische) toekomst.

Enschede, 1995 - 1996?